back

Polish desk

Advice on German law – in Polish.

Niklas Gater­mann

Polish ver­si­on below

Our spe­cia­li­sa­ti­on: Con­sul­tancy for Polish com­pa­nies on Ger­man law

Pol­and has long been one of Ger­many’s most important tra­ding part­ners, with Ger-man imports from Pol­and worth more than €70 bil­li­on in 2022 alo­ne, accor­ding to the Fede­ral Office of Statistics.

Regu­la­to­ry requi­re­ments in Ger­ma­ny are con­stant­ly chan­ging, posing a major chal-lenge for Polish com­pa­nies with bran­ches, cus­to­mers or con­trac­tors in Ger­ma­ny. In addi­ti­on, the­re are lan­guage bar­riers and cul­tu­ral nuan­ces that affect the suc­cess of cross-border busi­ness rela­ti­onships. Mutu­al under­stan­ding of requi­re­ments, expecta-tions and their joint imple­men­ta­ti­on are our goal

We are an expe­ri­en­ced team who have com­ple­ted stu­dies in Pol­and and Germa-ny, are flu­ent in Polish and are fami­li­ar with the spe­ci­fic needs of Polish and Ger­man com­pa­nies in cross-border busi-ness rela­ti­ons. We sup­port our cli­ents with con­cise, prac­ti­cal, and sus­tainable solu­ti­ons for ensu­ring the com­pli­ance of their pro­ducts with legal requirements.

Pro­duct liability

We advi­se our busi­ness cli­ents on both pre­ven­ti­on and defence against pro­duct lia­bi­li­ty claims. Start­ing from the pro­duct crea­ti­on stage through to manu­fac­tu­ring and deve­lo­p­ment, we iden­ti­fy the neces­sa­ry regu­la­to­ry requi­re­ments and sup­port our cli­ents in imple­men­ting them throug­hout the pro­duct life cycle.

Pro­duct safety

We sup­port our busi­ness cli­ents in all are­as rela­ting to pro­duct safe­ty. We advi­se on both the requi­re­ments of the Euro­pean Uni­on and Ger­man law – from direc­ti­ves on gene­ral pro­duct safe­ty or on machi­nery, to regu­la­ti­ons rela­ting to che­mi­cal law, the regu­la­ti­on of medi­cal devices and ESG regu­la­ti­ons. We assist with aut­ho­ri­sa­ti­on issues, the cor­rect approach to risk assess­ment, coope­ra­ti­on with super­vi­so­ry aut­ho­ri­ties, right through to the full imple­men­ta­ti­on of the mar­ket sur­veil­lan­ce pro­ce­du­re in accordance with the gui­de­lines of the EU Rapid Infor­ma­ti­on Sys­tem for Dan­ge­rous Pro­ducts (RAPEX).

Mar­ket measures

Recalls of dan­ge­rous pro­ducts based on public aut­ho­ri­ties‘ decis­i­ons are excep­tio­nal situa­tions for a com­pa­ny. It requi­res an imme­dia­te respon­se, coor­di­na­ted and effec­ti­ve action to miti­ga­te the thre­at of poten­ti­al civil lia­bi­li­ty. We assist cli­ents in set­ting up recall manage­ment systems.

Con­tracts

Ope­ra­tio­nal acti­vi­ties are based on a num­ber of con­trac­tu­al rela­ti­onships with both natio­nal and inter­na­tio­nal enti­ties. Draf­ting, nego­tia­ting, and ana­ly­sing con­tracts with sup­pli­ers, part­ners and cus­to­mers is a key area of our advisory.

Com­pli­ance Management

Through our Com­pli­ance Manage­ment solu­ti­ons, we help our cli­ents imple­ment legal requi­re­ments into exis­ting qua­li­ty manage­ment sys­tems and rele­vant pro­ce­du­res. We offer effec­ti­ve solu­ti­ons that we adapt on an ongo­ing basis by moni­to­ring legal regulations.

Trai­nings and workshops

We pro­vi­de trai­nings and work­shops for our busi­ness cli­ents, tail­o­red to the indi­vi­du­al needs of each com­pa­ny, branch or depart­ment. Whe­ther we are dis­cus­sing exis­ting legal regu­la­ti­ons, amend­ments, or stra­te­gies for the imple­men­ta­ti­on of manage­ment sys­tems for legal requi­re­ments – we always focus on the prac­ti­cal rele­van­ce for our cli­ents and point to indi­vi­du­al solutions.

Plea­se feel free to cont­act us at any time if we can sup­port you or if you have any ques­ti­ons. We would be hap­py to explain our approach to you in a per­so­nal con­ver­sa­ti­on, ans­wer your ques­ti­ons and crea­te a sui­ta­ble offer for your company.

Polish desk

Niklas Gatermann

Seni­or Associate

Wers­ja polska

Pol­ska od dłużs­ze­go cza­su jest jed­nym z naj­waż­nie­js­zych part­nerów hand­lo­wych Nie­miec, według danych Federal­n­ego Urzę­du Sta­ty­sty­cz­n­ego jedy­nie w 2022 r. war­tość nie­mieckie­go impor­tu z Pol­ski wyni­o­sła ponad 70 mld euro. 

Wymo­gi regu­la­cy­j­ne w Niemc­zech pod­le­ga­ją cią­głym zmi­a­nom, sta­nowiąc poważ­ne wyz­wa­nie dla pol­skich firm posia­da­ją­cych oddziały, czy też kli­en­tów lub kon­tra­hen­tów w Niemc­zech. Ponadto ist­nie­ją bari­ery języ­ko­we oraz niu­an­se kul­tur­o­we, któ­re mają wpływ na suk­ces trans­gra­nicz­nych sto­sun­ków gos­podar­c­zych. Wza­jem­ne zro­zu­mi­e­nie wymo­gów, ocze­ki­wań oraz ich wspól­nej rea­li­zac­ji są celem jaki nam przyświeca.

Jes­teś­my doś­wiad­c­z­onym zes­połem, który ukońc­zył stu­dia w Pol­s­ce i Niemc­zech, bieg­le wła­da­my języ­kiem pol­skim i zna­my szc­ze­gól­ne potrze­by pol­skich i nie­mieckich firm w trans­gra­nicz­nych relac­jach biz­ne­so­wych. Wspiera­my nas­zych kli­en­tów zwię­zły­mi, prak­ty­cz­ny­mi i zrów­no­waż­ony­mi roz­wią­za­nia­mi w zak­re­sie zapew­ni­enia zgod­ności swoich pro­duk­tów z wymo­ga­mi prawnymi.

Odpo­wied­zi­al­ność za produkty

Doradza­my nas­zym kli­en­tom biz­ne­so­wym zarów­no w zak­re­sie pre­wen­c­ji, jak i obro­ny przed roszc­ze­nia­mi z tytułu odpo­wied­zi­al­ności za pro­dukt. Roz­po­c­zy­na­jąc od eta­pu kreo­wa­nia pro­duk­tu, poprzez jego wyt­wor­ze­nie oraz roz­wój, iden­ty­fi­ku­je­my niez­będ­ne wyma­ga­nia regu­la­cy­j­ne i wspiera­my nas­zych kli­en­tów we wdraża­niu ich przez cały cykl życia produktu.

Bez­piec­zeńst­wo produktów

Wspiera­my nas­zych kli­en­tów biz­ne­so­wych we wszyst­kich obs­za­rach doty­c­zą­cych bez­piec­zeńst­wa pro­duk­tów. Doradza­my zarów­no w zak­re­sie wymo­gów Unii Euro­pe­js­kiej jak i pra­wa nie­mieckie­go – od dyrek­tyw w spra­wie ogól­n­ego bez­piec­zeńst­wa pro­duk­tów, czy w spra­wie mas­zyn, poprzez prze­pi­sy odnos­zące się do pra­wa che­micz­n­ego, regu­lac­ję w spra­wie wyro­bów medy­cz­nych aż do prze­pisów o ESG. Poma­ga­my międ­zy inny­mi w kwesti­ach zwią­zanych z uzys­ka­niem zezwo­leń, właści­wym pode­jściem do oce­ny ryzy­ka, współpracą z orga­na­mi nad­zoru, aż do peł­n­ego prze­pro­wad­ze­nia pro­ce­du­ry nad­zoru ryn­ku zgod­nie z wyty­cz­ny­mi uni­j­n­ego sys­temu szyb­kiej infor­mac­ji o nie­bez­piecz­nych pro­duktach (RAPEX).

Wyco­fa­nie nie­bez­piecz­nych pro­duk­tów z ryn­ku po otrzy­ma­niu decyz­ji odpo­wied­nich organów

Wyco­fa­nie nie­bez­piecz­n­ego pro­duk­tu po otrzy­ma­niu decyz­ji odpo­wied­nie­go orga­nu to sytu­ac­ja wyjąt­ko­wa dla przedsię­bi­orst­wa. Wyma­ga natych­mi­as­to­wej reak­c­ji, sko­or­dy­no­wanych i sku­tecz­nych działań mity­gu­ją­cych zagroże­nie wyni­ka­jące z poten­c­jal­nej odpo­wied­zi­al­ności cywil­nej. Poma­ga­my kli­en­tom w budo­wie sys­temu  kry­ty­cz­n­ego zar­ząd­za­nia w zak­re­sie wyco­fa­nia produktu.

Umowy

Działal­ność ope­ra­cy­j­na przedsię­bi­orst­wa sku­pia się na wie­lu relac­jach umownych zarów­no z pod­mio­ta­mi kra­jo­wy­mi, jak i międ­zy­n­a­ro­do­wy­mi. Twor­ze­nie, nego­c­jo­wa­nie i ana­lizowa­nie umów z dostaw­ca­mi, part­ne­r­ami oraz kli­en­ta­mi sta­nowi kluc­zowy obs­zar nas­zej działalności.

Com­pli­ance Management

Poprzez Com­pli­ance Manage­ment poma­ga­my nas­zym kli­en­tom imple­men­to­wać wyma­ga­nia praw­ne w ist­nie­jące sys­te­my zar­ząd­za­nia jakością i sto­sow­ne pro­ce­du­ry. Ofe­ru­je­my sku­tecz­ne roz­wią­za­nia, któ­re adap­tu­je­my na bieżą­co dzięki moni­to­ro­wa­niu prze­pisów prawnych.

Szko­lenia i warsztaty

Pro­wad­zi­my szko­lenia i war­sz­ta­ty dla nas­zych kli­en­tów biz­ne­so­wych, dosto­so­wa­ne do indi­wi­du­al­nych potrzeb poszc­ze­gól­nych branż, firm lub działów. Nie­za­leż­nie czy oma­wia­my ist­nie­jące regu­lac­je praw­ne, nowe­li­zac­je czy stra­te­gie wdraża­nia sys­te­mów zar­ząd­za­nia prawny­mi wymo­ga­mi – zaw­s­ze sku­pia­my się na prak­ty­cz­nym znac­ze­niu dla nas­zych kli­en­tów i wska­zu­je­my na indy­wi­du­al­ne rozwiązania.

Jeś­li może­my Ci pomóc lub masz jakie­kol­wiek pyta­nia, skon­tak­tuj się z nami. Chęt­nie wyjaś­ni­my Ci nas­ze pode­jście, roz­wie­je­my Two­je wąt­pli­wości i stwor­zy­my odpo­wied­nią ofer­tę dla Two­jej firmy.

Polish desk

Niklas Gatermann

Seni­or Associate

Stay up-to-date

We use your email address exclusively for sending our newsletter. You have the right to revoke your consent at any time with effect for the future. For further information, please refer to our privacy policy.