zurück

Polish Desk

Beratung zum deutschen Recht – auf Polnisch.

Niklas Gater­mann

Pol­ni­sche Ver­si­on nachfolgend

Unser Fokus: Bera­tung für pol­ni­sche Unter­neh­men im deut­schen Recht

Polen ist seit lan­gem einer der wich­tigs­ten Han­dels­part­ner Deutsch­lands. Allein im Jahr 2022 erreich­ten deut­sche Impor­te aus Polen laut Sta­tis­ti­schem Bun­des­amt einen Wert von mehr als 70 Mil­li­ar­den Euro.

Die recht­li­chen Anfor­de­run­gen in Deutsch­land ändern sich stän­dig und stel­len für pol­ni­sche Unter­neh­men mit Nie­der­las­sun­gen, Kun­den oder Geschäfts­part­nern in Deutsch­land eine gro­ße Her­aus­for­de­rung dar. Hin­zu kom­men Sprach­bar­rie­ren und kul­tu­rel­le Nuan­cen, die den Erfolg der grenz­über­schrei­ten­den Geschäfts­be­zie­hun­gen beein­träch­ti­gen. Gegen­sei­ti­ges Ver­ständ­nis von Anfor­de­run­gen, Erwar­tun­gen und deren gemein­sa­me Umset­zung sind unser Ziel.

Unser Team spricht flie­ßend Pol­nisch und ist mit den spe­zi­fi­schen Bedürf­nis­sen pol­ni­scher und deut­scher Unter­neh­men in grenz­über­schrei­ten­den Geschäfts­be­zie­hun­gen ver­traut. Wir unter­stüt­zen unse­re Kun­den mit prä­gnan­ten, pra­xis­na­hen und nach­hal­ti­gen Lösun­gen, um die Kon­for­mi­tät ihrer Pro­duk­te mit den gesetz­li­chen Anfor­de­run­gen sicherzustellen.

Pro­dukt­haf­tung

Wir bera­ten unse­re Kun­den sowohl bei der Prä­ven­ti­on als auch bei der Abwehr von Pro­dukt­haf­tungs­an­sprü­chen. Von der Ent­wick­lung über die Her­stel­lung bis hin zum End-of-Life iden­ti­fi­zie­ren wir die regu­la­to­ri­schen Anfor­de­run­gen und unter­stüt­zen unse­re Man­dan­ten bei deren Umset­zung wäh­rend des gesam­ten Produktlebenszyklus.

Pro­dukt­si­cher­heit

Wir unter­stüt­zen unse­re Kun­den in allen Berei­chen der Pro­dukt­si­cher­heit. Wir bera­ten sowohl zu den Anfor­de­run­gen der Euro­päi­schen Uni­on als auch des deut­schen Rechts – von der Produktsicherheits- und Maschi­nen­richt­li­nie über che­mi­ka­li­en­recht­li­che Rege­lun­gen bis hin zur Medi­zin­pro­duk­te­ver­ord­nung und zu ESG-Vorgaben. Wir hel­fen bei Zulas­sungs­fra­gen, der rich­ti­gen Vor­ge­hens­wei­se bei der Risi­ko­be­wer­tung, der Zusam­men­ar­beit mit Auf­sichts­be­hör­den bis hin zur voll­stän­di­gen Durch­füh­rung einer RAPEX-Risikobewertung.

Markt­maß­nah­men

Rück­ru­fe sind außer­ge­wöhn­li­che Situa­tio­nen für ein Unter­neh­men und damit in der Regel unge­ord­net, unge­übt und somit kri­tisch für das wei­te­re Vor­ge­hen bei der Gefah­ren­ab­wehr. Wir unter­stüt­zen die Kun­den beim Auf­bau eines Rück­ruf­ma­nage­ments inklu­si­ve ent­spre­chen­der Standardprozesse.

Ver­trags­ge­stal­tung

Die ope­ra­ti­ve Tätig­keit eines Unter­neh­mens beruht auf einer Viel­zahl von Ver­trags­be­zie­hun­gen mit natio­na­lem und inter­na­tio­na­lem Bezug. Das Erstel­len, Aus­han­deln und Ana­ly­sie­ren von Ver­trä­gen mit Lie­fe­ran­ten, Part­nern und Kun­den ist ein wich­ti­ger Bestand­teil unse­rer Tätigkeit.

Com­pli­ance Management

Im Rah­men des Com­pli­ance Manage­ments unter­stüt­zen wir unse­re Kun­den bei der Umset­zung gesetz­li­cher Anfor­de­run­gen in bestehen­de Qua­li­täts­ma­nage­ment­sys­te­me und rele­van­te Ver­fah­ren. Wir bie­ten effek­ti­ve Lösun­gen an, die wir im Zuge der Über­wa­chung der gesetz­li­chen Vor­schrif­ten lau­fend anpassen.

Trai­nings und Workshops 

Unse­ren Kun­den bie­ten wir Schu­lun­gen und Work­shops an, die indi­vi­du­ell auf die Bedürf­nis­se der jewei­li­gen Bran­che, des Unter­neh­mens oder der Abtei­lung zuge­schnit­ten sind. Ob es um bestehen­de gesetz­li­che Rege­lun­gen und deren Ände­run­gen oder um Stra­te­gien zur Umset­zung von Manage­ment­sys­te­men geht – wir haben immer den Pra­xis­be­zug für unse­re Kun­den im Blick und zei­gen indi­vi­du­el­le Lösun­gen auf.

Mel­den Sie sich jeder­zeit ger­ne, wenn wir Sie unter­stüt­zen kön­nen oder Sie Fra­gen haben. Ger­ne erläu­tern wir Ihnen unser Vor­ge­hen in einem per­sön­li­chen Gespräch, beant­wor­ten Ihre Fra­gen und erstel­len ein pas­sen­des Ange­bot für Ihr Unternehmen.

Polish Desk

Niklas Gatermann

Seni­or Associate

Wers­ja polska

Pol­ska od dłużs­ze­go cza­su jest jed­nym z naj­waż­nie­js­zych part­nerów hand­lo­wych Nie­miec, według danych Federal­n­ego Urzę­du Sta­ty­sty­cz­n­ego jedy­nie w 2022 r. war­tość nie­mieckie­go impor­tu z Pol­ski wyni­o­sła ponad 70 mld euro. 

Wymo­gi regu­la­cy­j­ne w Niemc­zech pod­le­ga­ją cią­głym zmi­a­nom, sta­nowiąc poważ­ne wyz­wa­nie dla pol­skich firm posia­da­ją­cych oddziały, czy też kli­en­tów lub kon­tra­hen­tów w Niemc­zech. Ponadto ist­nie­ją bari­ery języ­ko­we oraz niu­an­se kul­tur­o­we, któ­re mają wpływ na suk­ces trans­gra­nicz­nych sto­sun­ków gos­podar­c­zych. Wza­jem­ne zro­zu­mi­e­nie wymo­gów, ocze­ki­wań oraz ich wspól­nej rea­li­zac­ji są celem jaki nam przyświeca.

Jes­teś­my doś­wiad­c­z­onym zes­połem, który ukońc­zył stu­dia w Pol­s­ce i Niemc­zech, bieg­le wła­da­my języ­kiem pol­skim i zna­my szc­ze­gól­ne potrze­by pol­skich i nie­mieckich firm w trans­gra­nicz­nych relac­jach biz­ne­so­wych. Wspiera­my nas­zych kli­en­tów zwię­zły­mi, prak­ty­cz­ny­mi i zrów­no­waż­ony­mi roz­wią­za­nia­mi w zak­re­sie zapew­ni­enia zgod­ności swoich pro­duk­tów z wymo­ga­mi prawnymi.

Odpo­wied­zi­al­ność za produkty

Doradza­my nas­zym kli­en­tom biz­ne­so­wym zarów­no w zak­re­sie pre­wen­c­ji, jak i obro­ny przed roszc­ze­nia­mi z tytułu odpo­wied­zi­al­ności za pro­dukt. Roz­po­c­zy­na­jąc od eta­pu kreo­wa­nia pro­duk­tu, poprzez jego wyt­wor­ze­nie oraz roz­wój, iden­ty­fi­ku­je­my niez­będ­ne wyma­ga­nia regu­la­cy­j­ne i wspiera­my nas­zych kli­en­tów we wdraża­niu ich przez cały cykl życia produktu.

Bez­piec­zeńst­wo produktów

Wspiera­my nas­zych kli­en­tów biz­ne­so­wych we wszyst­kich obs­za­rach doty­c­zą­cych bez­piec­zeńst­wa pro­duk­tów. Doradza­my zarów­no w zak­re­sie wymo­gów Unii Euro­pe­js­kiej jak i pra­wa nie­mieckie­go – od dyrek­tyw w spra­wie ogól­n­ego bez­piec­zeńst­wa pro­duk­tów, czy w spra­wie mas­zyn, poprzez prze­pi­sy odnos­zące się do pra­wa che­micz­n­ego, regu­lac­ję w spra­wie wyro­bów medy­cz­nych aż do prze­pisów o ESG. Poma­ga­my międ­zy inny­mi w kwesti­ach zwią­zanych z uzys­ka­niem zezwo­leń, właści­wym pode­jściem do oce­ny ryzy­ka, współpracą z orga­na­mi nad­zoru, aż do peł­n­ego prze­pro­wad­ze­nia pro­ce­du­ry nad­zoru ryn­ku zgod­nie z wyty­cz­ny­mi uni­j­n­ego sys­temu szyb­kiej infor­mac­ji o nie­bez­piecz­nych pro­duktach (RAPEX).

Wyco­fa­nie nie­bez­piecz­nych pro­duk­tów z ryn­ku po otrzy­ma­niu decyz­ji odpo­wied­nich organów

Wyco­fa­nie nie­bez­piecz­n­ego pro­duk­tu po otrzy­ma­niu decyz­ji odpo­wied­nie­go orga­nu to sytu­ac­ja wyjąt­ko­wa dla przedsię­bi­orst­wa. Wyma­ga natych­mi­as­to­wej reak­c­ji, sko­or­dy­no­wanych i sku­tecz­nych działań mity­gu­ją­cych zagroże­nie wyni­ka­jące z poten­c­jal­nej odpo­wied­zi­al­ności cywil­nej. Poma­ga­my kli­en­tom w budo­wie sys­temu  kry­ty­cz­n­ego zar­ząd­za­nia w zak­re­sie wyco­fa­nia produktu.

Umowy

Działal­ność ope­ra­cy­j­na przedsię­bi­orst­wa sku­pia się na wie­lu relac­jach umownych zarów­no z pod­mio­ta­mi kra­jo­wy­mi, jak i międ­zy­n­a­ro­do­wy­mi. Twor­ze­nie, nego­c­jo­wa­nie i ana­lizowa­nie umów z dostaw­ca­mi, part­ne­r­ami oraz kli­en­ta­mi sta­nowi kluc­zowy obs­zar nas­zej działalności.

Com­pli­ance Management

Poprzez Com­pli­ance Manage­ment poma­ga­my nas­zym kli­en­tom imple­men­to­wać wyma­ga­nia praw­ne w ist­nie­jące sys­te­my zar­ząd­za­nia jakością i sto­sow­ne pro­ce­du­ry. Ofe­ru­je­my sku­tecz­ne roz­wią­za­nia, któ­re adap­tu­je­my na bieżą­co dzięki moni­to­ro­wa­niu prze­pisów prawnych.

Szko­lenia i warsztaty

Pro­wad­zi­my szko­lenia i war­sz­ta­ty dla nas­zych kli­en­tów biz­ne­so­wych, dosto­so­wa­ne do indi­wi­du­al­nych potrzeb poszc­ze­gól­nych branż, firm lub działów. Nie­za­leż­nie czy oma­wia­my ist­nie­jące regu­lac­je praw­ne, nowe­li­zac­je czy stra­te­gie wdraża­nia sys­te­mów zar­ząd­za­nia prawny­mi wymo­ga­mi – zaw­s­ze sku­pia­my się na prak­ty­cz­nym znac­ze­niu dla nas­zych kli­en­tów i wska­zu­je­my na indy­wi­du­al­ne rozwiązania.

Jeś­li może­my Ci pomóc lub masz jakie­kol­wiek pyta­nia, skon­tak­tuj się z nami. Chęt­nie wyjaś­ni­my Ci nas­ze pode­jście, roz­wie­je­my Two­je wąt­pli­wości i stwor­zy­my odpo­wied­nią ofer­tę dla Two­jej firmy.

Polish Desk

Niklas Gatermann

Seni­or Associate

Bleiben Sie
up to date

Wir verwenden Ihre E-Mail-Adresse ausschließlich für den Versand unseres Newsletters. Sie können Ihre Einwilligung hierfür jederzeit mit Wirkung für die Zukunft widerrufen. Weitere Informationen entnehmen Sie bitte unserer Datenschutzerklärung.